1 מוצרים כשרים

מידע כשר לקטגוריה Oeufs / eggs /Oeufs / eggs.

האם המוצר כשר? נמצא 1 מוצרים כשרים

חפש מוצרים כשרים לפי מונחים `` חיפוש 1 מוצרים כשרים. המוצר הרלוונטי ביותר הוא TOUTES MARQUES / ALL MARKS: first_brand עם מצב Lait / Dairy. מידע מתקבל מ Consistoire - La Cacherout. הערות: Il est conseillé de consommer des oeufs blancs, car en règle générale ils ne présentent pas de taches de sang. Les oeufs de batterie, provenant de poules non fécondées, restent permis même en présence de sang. Ils sont identifiables par le chiffre "3" imprimé sur l'oeuf avant les lettres "FR" (il est cependant indispensable de retirer les taches de sang brunes ou rouges).
Crèmerie / creamery
Oeufs / eggs
TOUTES MARQUES