2 kosher products

Kosher information for Glatz Friedich GmbH brand.