2 kosher products

Kosher information for FRESHREX GROUP brand.